انواع غذاهای عمده

پک 20 عددی دیزی سلطانی مزه بازار

پک 20 عددی دیزی سلطانی
(با سرویس کامل سفالی)
20 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :  20 کوزه سفالی دیزی اصل تهرانی
همراه با : کاسه سفالی + گوشتکوب سفالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مراسم و جشنها
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی سلطانی
با مزه سنتی تقدیم میگردد

6,273,000 تومان
پک 20 عددی دیزی وزیری مزه بازار

پک 20 عددی دیزی وزیری مزه بازار
(با سرویس کامل کریستالی رایگان)
20 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : 20 کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه کریستالی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مراسم و جشنها
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی وزیری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

5,763,000 تومان
پک 20 عددی دیزی سالاری مزه بازار

پک 20 عددی دیزی سالاری مزه بازار
(با سرویس کامل روحی رایگان)
20 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : 20 کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه روحی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مصرف
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی سالاری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

5,763,000 تومان
پک 20 عددی دیزی سفیری مزه بازار

پک 20 عددی دیزی سفیری مزه بازار
(با سرویس کامل یکبار مصرف)
20 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : کاسه مصرفی + گوشتکوب کریستالی + بسته قاشق چنگال VIP + یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + سفره + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظروف)

مناسب مراسم و جشنها
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی سفیری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

5,083,000 تومان
پک 20 عددی دیزی محلی مزه بازار

پک 20 عددی دیزی محلی مزه بازار
(با نان و بدون سرویس )
20پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره  در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل :
20 کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
همراه با : یک بسته نان سنگک خشک تیلیتی + یک بسته نان لواش سلامتی + پیاز + جعبه
(بدون نیاز به عودت ظرف)

سرویس جانبی را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مراسم و جشنها
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی محلی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

4,573,000 تومان
پک 20 عددی دیزی سفالی اصل تهرانی

پک 20 عددی دیزی سفالی اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی و نان)
20 پرس دیزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط
20 کوزه دیزی سفالی اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مراسم و جشنها
برای 20 تا 30 نفر

پک 20 عددی دیزی سفالی اصل تهرانی
با مزه سنتی تقدیم میگردد

4,148,000 تومان