بنابراین ما چالش را گرفتیم و همه را به تکاپو انداختیم …

نتیجه نهایی کاملاً شگفت انگیز است

برای هر سلیقه یک نوع بسته بندی ،
برای هر ذائقه یک مزه ،
و برای هر تعداد یک اندازه پخته ایم ،
آنهم با رعایت کلیه دستورات بهداشتی و بهترین مواد اولیه ،
در ظروف سفالی نو ،
با قابلیت استفاده چند باره برای شما ،
که هیچ آسیبی نیز به محیط زیست نمیرسانند ،

تا شما آسوده خاطر باشید …

منوهای مزه بازار دارای 10 نوع بسته بندی مناسب هر بودجه و سلیقه است :

1) منوی اصل تهرانی
(اقتصادی ، بدون نان و سرویس جانی)

2) منوی محلی اصل تهرانی
(اقتصادی ، با نان و بدون سرویس جانی)

3) منوی خانواده اصل تهرانی 
(اقتصادی ، بدون نان و سرویس جانی)

4) منوی محلی خانواده اصل تهرانی 
(اقتصادی ، با نان و بدون سرویس جانی)

5) منوی سلطانی 
(با ظروف سفالی)

6) منوی وزیری
(با ظروف کریستال)

7) منوی سالاری 
(باظروف روحی)

8) منوی سفیری 
(با ظروف یکبارمصرف)

9) منوی سلطان خاتون 
(2 نفره با ظروف سفالی)

10) منوی دورهمی 
( 4 نفره اقتصادی و بدون سرویس جانی)

برای مشاهده مشخصات هر نوع مطابق شماره ردیف انتخاب کنید :

♨️ منوی سفالی اصل تهرانی

❌ (اقتصادی و بدون سرویس جانبی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

بسته بندی شامل:

✅ 150 گرم گوشت خالص گوسفندی
✅ نخود ایرانی
✅ لوبیا سفید
✅ پباز
✅ سیب زمینی
✅ پوره گوجه فرنگی
✅ رب گوجه فرنگی
✅ ادویه مخصوص مزه بازار
✅ کارتن + نایلون بسته بندی

♨️ منوی محلی اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف سفالی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

سته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 1 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 1 پک نان لواش سلامتی

♨️ منوی خانواده اصل تهرانی

❌ (اقتصادی و بدون سرویس جانبی)
? مناسب برای 2 تا 3 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

بسته بندی شامل:

✅ 300 گرم گوشت خالص گوسفندی
✅ نخود ایرانی
✅ لوبیا سفید
✅ پباز
✅ سیب زمینی
✅ پوره گوجه فرنگی
✅ رب گوجه فرنگی
✅ ادویه مخصوص مزه بازار
✅ کارتن + نایلون بسته بندی

♨️ منوی خانواده محلی اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف سفالی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

سته بندی شامل:

✅ 2 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 2 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 2 پک نان لواش سلامتی

♨️ دیزی سلطانی اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف سفالی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 1 عدد کاسه سفالی
✅ 1 عدد گوشتکوب سفالی
✅ 1 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 1 پک نان لواش سلامتی
✅ 1 عدد ترشی + پک پیاز
✅ 1 عدد پک قاشق
✅ 1 عدد سفره یکبار مصرف
✅ کارتن بسته بندی + نایلون

♨️ دیزی وزیری اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف کریستالی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 1 عدد کاسه کریستالی
✅ 1 عدد گوشتکوب کریستالی
✅ 1 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 1 پک نان لواش سلامتی
✅ 1 عدد ترشی + پک پیاز
✅ 1 عدد پک قاشق
✅ 1 عدد سفره یکبار مصرف
✅ کارتن بسته بندی + نایلون

♨️ دیزی سالاری اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف روحی)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 1 عدد کاسه روحی
✅ 1 عدد گوشتکوب کریستالی
✅ 1 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 1 پک نان لواش سلامتی
✅ 1 عدد ترشی + پک پیاز
✅ 1 عدد پک قاشق
✅ 1 عدد سفره یکبار مصرف
✅ کارتن بسته بندی + نایلون

♨️ دیزی سفیری اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف یکبارمصرف)
? مناسب برای 1 تا 2 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه سفالی اصل تهرانی
✅ 1 عدد کاسه یکبارمصرف
✅ 1 عدد گوشتکوب کریستالی
✅ 1 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 1 پک نان لواش سلامتی
✅ 1 عدد ترشی + پک پیاز
✅ 1 عدد پک قاشق
✅ 1 عدد سفره یکبار مصرف
✅ کارتن بسته بندی + نایلون

♨️ دیزی سلطان خاتون اصل تهرانی

? (بسته بندی کامل با ظروف سفالی)
? مناسب برای 2 تا 3 نفر
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 1 عدد کوزه خانواده اصل تهرانی
✅ کاسه سفالی+کاسه یکبارمصرف
✅ 1 عدد گوشتکوب سفالی
✅ 2 پک نان سنگک خشک تیلیتی
✅ 2 پک نان لواش سلامتی
✅ 1 عدد ترشی + پک پیاز
✅ 2 عدد پک قاشق
✅ 1 عدد سفره یکبار مصرف
✅ کارتن بسته بندی + نایلون

♨️ دیزی دورهمی اصل تهرانی

❌ (اقتصادی و بدون سرویس جانبی)
? 4 عدد دیزی اصل تهرانی
? ارسال سفارش دقیقا مطابق تصویر
? با بیش از 30 مزه خاص و دلچسب
? پخته شده در تنور مخصوص
? انجام تمام مراحل پخت داخل سفال نو
? ظروف سفالی متعلق به خریدار است
? در دو نوع گرم و نیم پز (بگیروبپز)
? قابل نگهداری تا 5 روز در بخچال

? بسته بندی شامل:

✅ 4 عدد کوزه  سفالی اصل تهرانی
✅ با گوشت مخلوط گوسفندی
✅ نخود ایرانی
✅ لوبیا سفید
✅ پباز
✅ سیب زمینی
✅ پوره گوجه فرنگی
✅ رب گوجه فرنگی
✅ ادویه مخصوص مزه بازار

علاقه مند هستید؟ شما می توانید آنها را در اینجا سفارش دهید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *