انواع زبان و پاچه گوساله سفالی

زبان سفالی خانواده اصل تهرانی

زبان سفالی خانواده اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی)
دو پرس زبان گوساله پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه زبان سفالی خانواده اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون لوازم جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 2 تا 3 نفر

زبان سفالی خانواده اصل تهرانی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

419,000 تومان439,000 تومان
پاچا سفالی خانواده اصل تبریزی

پاچا سفالی خانواده اصل تبریزی
(بدون سرویس جانبی)
دو پرس زینک و دامار پاچه گوساله پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه پاچا سفالی خانواده اصل تبریزی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون لوازم جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 2 تا 3 نفر

پاچا سفالی خانواده اصل تبریزی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

379,000 تومان399,000 تومان
زبان سفالی اصل تهرانی

زبان سفالی اصل تهرانی
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس زبان گوساله پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه زبان سفالی اصل تهرانی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

زبان سفالی اصل تهرانی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

229,000 تومان239,000 تومان
پاچا سفالی اصل تبریزی

پاچا سفالی اصل تبریزی
(بدون سرویس جانبی و نان)
یک پرس زینک و دامار پاچه گوساله پخته شده در کوزه سفالی

دقیقا مطابق تصویر
شامل : فقط یک کوزه پاچا سفالی اصل تبریزی
(بدون نیاز به عودت ظرف سفالی)

*بدون سرویس جانبی و نان*
سرویس جانبی و نان را
می توانید جداگانه سفارش دهید

مناسب مصرف خانگی
برای 1 تا 2 نفر

پاچا سفالی اصل تبریزی
را با مزه های مختلف امتحان کنید

209,000 تومان219,000 تومان