انواع کته گیلانی سالنی

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + دو سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی درباری (دو سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

279,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + دو سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + دو سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری درباری (دو سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

279,000 تومان
کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار

کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک پرس قورمه سبزی با گوشت گردن بره بدون استخوان پخته شده در کوزه سفالی 

دقیقا مطابق تصویر
شامل : یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال VIP + نان لواش سلامتی + پیاز + یک کاسه انواع ترشی موجود + یک کاسه ماست سنتی + یک لیوان دوغ
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی درباری مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

269,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک سیخ کباب فیله جوجه تند با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب عربی)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک سیخ کباب فیله جوجه عربی
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران

مناسب مصرف
برای 1 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه عربی فودکورتی (تک سیخ)
با مزه تند تقدیم میگردد

209,000 تومان
کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک سیخ کباب فیله جوجه با کدو ، فلفل و پیاز کبابی (جوجه کباب بلغاری)

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک سیخ کباب فیله جوجه بلغاری
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + سس مخصوص + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران

مناسب مصرف
برای 1 نفر

کته گیلکی با کباب فیله جوجه بلغاری فودکورتی (تک سیخ)
با مزه سنتی تقدیم میگردد

209,000 تومان
کته گیلکی با قورمه سبزی سفالی فودکورتی مزه بازار

کته گیلکی با قورمه سبری سفالی فودکورتی مزه بازار
(سرو در سینی مخصوص داخل رستوران)
یک پرس کته گیلکی با برنج 100% ایرانی + یک پرس قورمه سبزی پخته شده با گوشت گردن بره در کوزه سفالی 

دقیقا مطابق تصویر
شامل :یک پرس کته گیلکی + یک پرس قورمه سفالی
همراه با : بسته قاشق چنگال + نان لواش سلامتی + پیاز
(کلیه ظروف امانی داخل مجموعه)

فقط برای داخل سالن رستوران مناسب مصرف
برای 1 تا 2 نفر

کته گیلکی با قورمه سبری سفالی فودکورتی مزه بازار
با مزه سنتی تقدیم میگردد

209,000 تومان